UniBanner2

 


   

ผู้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 : NCIT2014
กราบขออภัย คุณพรศักดิ์ ปรีเลขา  และ คุณศิรปัฐช์ บุญครอง  
ในความผิดพลาดของการเรียงพิมพ์ 
ซึ่งทำให้บทความเรื่อง " ระบบตรวจจับแอกเซสพอยต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต "
ในหน้าที่ 428 -434 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ NCIT2014  (ฉบับเต็ม)
ถูกแทนที่ด้วยบทความกลุ่มแอพลิเคชั่นที่มีหมายเลขตรงกัน
ขอให้ ดาวน์โหลดไฟล์ ในส่วนเฉพาะหน้าที่ 428- 434  ที่นี่่
ดาวน์โหลดไฟล์  ProceedingsFull ฉบับแก้ไขนี้ได้ ที่นี่
 

  ดาวน์โหลดเอกสารเล่มเล็ก ส่วนบทคัดย่อ รายงานการประชุม NCIT2014 ฉบับปรับปรุงวันที่ 3 มีนาคม 2557 

ดาวน์โหลดเอกสารเล่มใหญ่ ส่วนสารบัญ รายงานการประชุม NCIT2014 ฉบับปรับปรุงวันที่ 3 มีนาคม 2557 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6: NCIT2014นี้

มีบทความส่งมาให้พิจารณา 146 บทความ

จำนวนที่ผ่านการพิจารณาคือ 101 บทความ(Acceptance rate 0.69)

เป็นบทความที่มาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 23 สถาบัน

จัดการนำเสนอแยกเป็น 8 กลุ่มองค์ความรู้ 20 ช่วงการประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด 159 คน แยกเป็นผู้นำเสนอผลงาน 101 คน 

สมาชิกสภาคณบดีฯและคณะกรรมการจัดการประชุม 42 คน

และผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 16 คน  ผลการประเมินงาน NCIT2014  


การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 NCIT2014

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT (National Conference on Information Technology) เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี 2549 อันเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี นับจากที่ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็นต้นมา

ในปี 2549 นั้นสถาบันการศึกษาในระดับคณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 9 สถาบัน ได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปีและจัดทำวารสารงานวิจัยที่ชื่อว่า Journal of Information Science and Technologyเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักธุรกิจ ได้นำเสนอผลงานและเป็นเวทีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศระหว่างผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรต่างๆในระดับชาติจากนั้นมาสถาบันที่ร่วมมือกันได้ผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนี้เป็นประจำต่อเนื่องมา

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 6 NCIT2014 ซึ่งจัดในปี 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพและเนื่องจากมีสถาบันที่ร่วมมือกันเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดตั้งเป็นองค์การอิสระในรูปแบบของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จัดทำวารสารวิชาการ JIST และจัดงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 17 สถาบัน ได้แก่

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์